fbpx

Celem wszystkich działań podejmowanych przez One2three Kamila Romińska jest zapewnienie dzieciom (małoletnim) poniżej 18 r.ż. możliwości rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa. Dzięki transparentnym i pisemnym zasadom określonym w Standardach Ochrony Małoletnich (dalej jako Standardy) zobowiązuję się dokładać wszelkiej staranności, aby małoletni w naszej przestrzeni mogli czuć się swobodnie i byli chronieni przed przemocą.

Wprowadzone Standardy to szczególny środek ochrony małoletnich przewidziany przez ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich postrzegam nie tylko jako wyraz dostosowania się do obowiązku prawnego, ale także podkreślenie tego, że dzieci, które biorą udział w zajęciach, stanowią najcenniejszy zasób, który chcemy wspierać i chronić.

Realizuję działania zgodnie z obowiązującym prawem, jak również z uwzględnieniem Wytycznych, których celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Opieram się także na wykształceniu, doświadczeniu oraz umiejętnościach, które w sposób ciągły doskonalę, aby jak najefektywniej dostosować się do zmieniających się wymagań i zbudować relacje, które będą trwałe i oparte na zaufaniu.

Wymagania stawiane przez ustawodawcę są wysokie, jednak wierzę, że poprzez wspólne zaangażowanie jestem w stanie je wypełnić i chronić dzieci oraz młodzież w sposób, który uniemożliwi ich krzywdzenie.

 

Wartości One2three

❖        Poszanowanie praw dziecka i dbałość o wszelkie standardy

Dbam o przestrzeganie praw dziecka, w tym prawo do ochrony przed przemocą, dlatego podjęłam pracę w zakresie wdrożenia Standardów ochrony małoletnich i ściśle współpracuję z Kancelarią prawną i marką @edulegal, którą wspiera mnie w byciu na bieżąco ze wszystkimi zmianami prawnymi i dobrymi praktykami.

❖        Aktywne słuchanie dzieci

Dziecko ma prawo do wyrażania swoich myśli, uczuć i obaw, co pomaga we wczesnym wykrywaniu sygnałów potencjalnego krzywdzenia dzieci. Dzięki temu dzieci mogą dzielić się problemami, które pojawiają się w ich środowisku szkolnym czy wśród rówieśników, a ja mogę na wczesnym etapie informować rodziców o zauważonych sygnałach.

❖        Radosna nauka i zabawa

Promuję naukę poprzez zabawę, aby dziecko mogło czerpać radość z odkrywania świata w sposób naturalny i ekscytujący. To pomaga tworzyć bezpieczną przestrzeń dla dziecka, w której może być sobą.

❖        Wspieranie naszych Uczniów w rozwijaniu umiejętności, pasji i talentów

Wierzę w to, że dzieci potrzebują osobistego wsparcia w rozwoju swoich umiejętności, talentów i pasji i chcę im to zapewnić. Chcę być ich partnerem na wspólnej drodze.

❖        Zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalnego

Dbam o tworzenie atmosfery, w której uczniowie czują się bezpiecznie. Dzięki temu, buduję obszar zaufania i otwartego wyrażania swoich myśli i uczuć z poszanowaniem innych osób.

❖        Równość i sprawiedliwość oraz otwarcie na potrzeby innych

Dążę do tego, aby każde dziecko miało prawo do bycia sobą, niezależnie od swoich zainteresowań, talentów czy cech indywidualnych. Promuję równe i sprawiedliwe traktowanie dzieci, niezależnie od pochodzenia, płci czy innych cech, aby zapewnić im ochronę.

 

Wartości opisane powyżej pomagają nam tworzyć kompleksowe podejście do ochrony przed krzywdzeniem, obejmując zarówno aspekty świadomości społecznej, jak i praktyczne działania mające na celu stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla małoletnich.


PDF: Standardy ochrony małoletnich
PDF: Wersja skrócona Standardów - dla małoletnich
PDF: Załączniki do Standardów

ip stresser